Privacy

Privacy statement Roos Kinderpraktijk  

Roos Kinderpraktijk verwerkt persoonsgegevens. Om u hierover duidelijk en transparant te informeren, is deze privacyverklaring opgesteld. Roos Kinderpraktijk draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de organisatie ontvangt vertrouwelijk worden behandeld en dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsvindt. In deze privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over verwerking van persoonsgegevens door Roos Kinderpraktijk.


Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband gebracht kunnen worden met een persoon. In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan alle gegevens aan de hand waarvan Roos Kinderpraktijk u kan identificeren. Hieronder vallen onder andere de volgende gegevens: naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, profielfoto en IP-adres.

Roos Kinderpraktijk kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de producten of diensten van Roos Kinderpraktijk of doordat u zelf persoonsgegevens aan Roos Kinderpraktijk verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website.


Van wie verwerkt Roos Kinderpraktijk persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie Roos Kinderpraktijk persoonsgegevens verwerkt. Roos Kinderpraktijk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij indirect of direct een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Hieronder vallen de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten van Roos Kinderpraktijk;
 • sollicitanten;
 • mensen die interesse tonen in de diensten van Roos Kinderpraktijk;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn Roos Kinderpraktijk een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad;
 • bezoekers van de website;
 • alle andere personen die contact opnemen met Roos Kinderpraktijk.

Waarom verwerkt Roos Kinderpraktijk persoonsgegevens

Roos Kinderpraktijk verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Om een relatie met u aan te kunnen gaan: Roos Kinderpraktijk heeft persoonsgegevens van u nodig wanneer u klant wilt worden of wanneer u producten of diensten van Roos Kinderpraktijk wilt afnemen. Dit is nodig zodat Roos Kinderpraktijk kan beoordelen of zij een contract met u af wil sluiten, voor het aanbieden van offertes en om contact met u op te kunnen nemen.
 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten: Als u voor uw werk contact heeft met Roos Kinderpraktijk, dan kan Roos Kinderpraktijk uw persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld nodig om te controleren of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen of om u toegang tot het kantoor van Roos Kinderpraktijk te verlenen. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om overeenkomsten van Roos Kinderpraktijk uit te voeren. Dit is nodig om contact met u op te nemen en om producten of diensten te leveren en te factureren.
 • Om u informatie te kunnen verstrekken: Roos Kinderpraktijk verzamelt persoonsgegevens om informatie aan u te kunnen verstrekken. Dit kan informatie zijn die betrekking heeft op uw relatie met Roos Kinderpraktijk Wanneer u geen relatie heeft met Roos Kinderpraktijk, kunt u zelf via het contactformulier op de website informatie opvragen. Roos Kinderpraktijk  verwerkt hiervoor persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en u de gevraagde informatie te verstrekken.


Op basis van welke grondslagen verwerkt Roos Kinderpraktijk persoonsgegevens

Roos Kinderpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: Roos Kinderpraktijk kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde weer in te trekken.
 • Op grond van een overeenkomst: Wanneer u, uw bedrijf of uw werkgever een overeenkomst met Roos Kinderpraktijk bent aangegaan of wilt aangaan tot het leveren van producten en diensten, dan verwerkt Roos Kinderpraktijk de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.
 • Wettelijke verplichtingen: Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen. Op grond van verschillende wettelijke bepalingen moeten persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.
 • Gerechtvaardigd belang: Roos Kinderpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens als zij daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft en met de verwerking geen onevenredige inbreuk op uw privacy gemaakt wordt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden in het kader van veiligheid.


Gegevensverwerking op de website

Wanneer u de website van Roos Kinderpraktijk bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan u denken aan uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, de gegevens die uw browser meestuurt en eventueel uw gebruikersnaam. Deze gegevens worden geregistreerd en worden vervolgens gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor optimalisatie van de website. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming. De gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt.


Hoe lang bewaart Roos Kinderpraktijk de persoonsgegevens

Roos Kinderpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift langer bewaard moeten worden. Wanneer u een contactformulier op de website invult of Roos Kinderpraktijk een e-mail stuurt, worden uw gegevens zolang bewaard als naar de aard van het formulier of de e-mail nodig is voor de behandeling en afhandeling van daarvan.


Welke rechten heeft u

Op basis van de nieuwe privacywetgeving heeft u bepaalde rechten wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Inzage: U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens Roos Kinderpraktijk en verwerkt en om deze gegevens in te zien.
 • Correctie of aanvulling: U heeft het recht een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegeven te corrigeren of te vervolledigen.
 • Gegevenswissing: U heeft het recht om te verzoeken dat Roos Kinderpraktijk de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wissen. Roos Kinderpraktijk zal deze persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:
  • indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn;indien u uw toestemming voor verwerking van de gegevens intrekt en er geen andere wettelijke grondslag voor gegevensverwerking is;
  • indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking en er geen dwingende gronden voor verdere verwerking zijn;
  • indien de gegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
  • indien de gegevens gewist moeten worden op basis van een wettelijk voorschrift.
 • Beperking van de verwerking: U heeft het recht om Roos Kinderpraktijk te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperking indien u van mening bent dat het niet nodig is Roos Kinderpraktijk bepaalde gegevens van u verwerkt.
 • Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die Roos Kinderpraktijk van u verwerkt en om deze gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roos Kinderpraktijk.

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen Roos Kinderpraktijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar natalie@rooskinderpraktijk.nl.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Heeft u een vraag met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Roos Kinderpraktijk of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u terecht bij de verantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens binnen Roos Kinderpraktijk. Stuur een e-mail naar natalie@rooskinderpraktijk.nl.

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Roos Kinderpraktijk, dan heeft u ook het recht om deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy reglement Roos Kinderpraktijk   

Lees hier het privacy regelement van Roos Kinderpraktijk en hier het beleid ten aanzien van meldingplicht datalekken (artikel 33 en 34 AVG).